Holism är en filosofisk och vetenskaplig syn som säger att helheten är mer än summan av dess delar. Det här innebär att en system eller en organism kan inte förstås eller förklaras genom att bara titta på dess enskilda komponenter. Istället måste vi se helheten i sammanhanget för att förstå dess egenskaper och funktioner.

Holism är vanligt förekommande inom många olika områden, inklusive biologi, psykologi, sociologi och filosofi. I biologi, till exempel, betonar holismen att en organism är mer än bara dess fysiska kropp, utan också en komplex samling av interagerande system och processer. En organism är en helhet där varje del är nödvändig för att upprätthålla sin övergripande hälsa och funktion.

I psykologi är holismen relevant för förståelsen av människors beteende och personlighet. Det säger att människor är mer än bara en samling av sina psykologiska egenskaper och att deras beteende måste förstås i sammanhanget av deras sociala och miljömässiga faktorer.

Holism har också en viktig roll i sociologi, där det säger att samhället inte kan förstås genom att bara titta på dess enskilda individer. Istället måste vi förstå samhällets helhet i sammanhanget av dess sociala och kulturella system för att förstå dess egenskaper och funktioner.

I filosofi har holismen sin rot i tänkande som säger att världen är en helhet där allt är sammankopplat och påverkar varandra. Holismen i filosofi säger också att individen och samhället är en helhet och att det inte går att förstå en utan att förstå det andra.

Slutligen är holismen en viktig syn på världen och människors plats i den. Det betonar att vi inte kan förstå världen och människor genom att bara titta på dess enskilda delar, utan att vi måste se helheten för att förstå dess verkliga natur.